Belgium Startpage
Image default
Aanbiedingen

WCZ ter vervanging van de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)

In 2010, is er een wetsvoorstel gekomen, de Wcz, ( wet cliënten zorg) ter vervanging van de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen).  Hiermee zou de positie van zorgcliënten juridisch sterker moeten worden. Door de wet zou het klagen over de zorginstelling eenvoudiger moeten worden. Cliënten zouden inzage in het eigen dossier  krijgen en recht krijgen op medezeggenschap. De eindverantwoordelijk voor geleverde zorg zou ten alle tijden het bestuur van de zorginstellingen zijn.

De wet WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) is  in 1996 is werking getreden. De cliënten in de zorginstellingen zouden door deze wet meer zeggenschap krijgen. DeWMCZ vanaf het ontstaan niet soepel verlopen. De cliëntenraad, een groep mensen  die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigen is een medezeggenschapsorgaan en heeft het recht gevraagd en ongevraagd  aan de directie van de zorginstelling te adviseren over alle onderwerpen die van belang zijn voor cliënten in de zorg. Daarnaast heeft de cliëntenraad adviesrecht over onderwerpen die erg van belang zijn voor de kwaliteit van de zorgverlening  en het leven van cliënten in zorginstellingen. Als laatste heeft de cliëntenraad het recht van voordracht op tenminste één persoon binnen het bestuur of binnen de raad van toezicht. Deze persoon is bij voorkeur gespitst op het cliënten perspectief.

Na de eerste evaluatie, in 2000, besluit  de tweede kamer  de WMCZ ( Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) een onderzoek in te stellen naar de invloed van cliëntenraden. Één van de resultaten was o.a. dat de invloed van cliëntenraden te weinig was. Zij werden  te weinig betrokken bij besluiten die vielen onder het verzwaarde adviesrecht. Destijds vatte voormalig hoogleraar gezondheidsrecht, dhr. Van Wijmen, de rol van cliëntenraden als volgt samen: “De inspraak geldt voor het beleid van de instelling en niet voor de zorg, de cultuur en het klimaat in de instelling. Maar onderwerpen als organisatiestructuur, samenwerkingsverbanden en de jaarrekening staan vrij ver van de patiënt af. Het zijn juist de aspecten als bejegening, aandacht en sfeer die van groot belang zijn voor cliënten. Kijk voor meer info op ncz.nl/ondersteuning/wmcz/

 

 

 

https://ncz.nl/ondersteuning/wmcz/